LTax_3000_SETUP

LTax_GIS_SETUP

LTax_Update

dotnet-runtime-2.1.17-win-x64.exe

การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

คู่มือการกรอกแบบบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การส่งชั้นข้อมูล LTAX GIS เข้า LTAX 3000 V 4.0 ล่าสุด

การเชื่อมข้อมูลไฟล์ Excel จากกรมที่ดินเข้าโปรแกรม LTAX GIS

การเชื่อมข้อมูลไฟล์ Excel ราคาประเมิน จากกรมธนารักษ์เข้าโปรแกรม LTAX GIS

คู่มือ LTAX GIS 2562