LTAX 3000_V3.0_x32 bit

LTAX 3000_V3.0_x64 bit

LTAX 3000_Patch (32 bit, 64 bit)

License LTAX 3000

LTAX GIS

Firefox Setup Version 45.0.1 (32 bit)

Firefox Setup Version 45.0.1 (64 bit)

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX 3000

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX GIS

แบบคำขอใช้โปรแกรม LTAX 3000

ขั้นตอนการขอใช้โปรแกรม LTAX 3000 ใหม่

ขั้นตอนการนำเข้าฐานข้อมูลจากโปรแกรม LTAX3000 2.4 เข้า 3.0

ขั้นตอนการนำเข้าแผนที่ภาษีจากโปรแกรม LTAX GIS เดิมเข้าสู่โปรแกรมฯ ใหม่

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมกำหนดรหัสผ่าน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ผ.ท. ต่างๆ

ผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ณ 13 กุมภาพันธ์ 2556

แบบฟอร์มตัวอย่าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน