LTAX 3000_V3.0_x32 bit

LTAX 3000_V3.0_x64 bit

LTAX GIS

Firefox Setup Version 45.0.1 (32 bit)

Firefox Setup Version 45.0.1 (64 bit)

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX 3000

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX GIS

แบบคำขอใช้โปรแกรม LTAX 3000

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ผ.ท. ต่างๆ

ผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ณ 13 กุมภาพันธ์ 2556

แบบฟอร์มตัวอย่าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน